17.04.2024

Lähestymistapoja dataosaamisen kehittämiseen

Data Business Guide -artikkelimme kuvaavat kokemuksemme pohjalta syntyneitä parhaita käytäntöjä. Kuvaan tässä artikkelissa näiden parhaiden käytäntöjen myötä rakentuneita metodeja ja lähestymistapoja, joita sovellamme Hovin Data Business Schoolissa asiakasorganisaatioiden henkilöstön ja eri ammattiryhmien dataosaamisen kehittämiseen.

Data Business School on kokonaisuus, jossa oppija on aina keskiössä.

Koulusta tekee erityislaatuisen kolme asiaa. Ensinnäkin kaikki koulutukset pohjautuvat kouluttajien vankkaan käytännön kokemukseen, joka on hankittu asiakastöiden kautta. Toiseksi tarjonta kattaa kaikki tietotyön ammattiryhmät, ja kolmanneksi käytössämme on joukko menetelmiä ja viitekehyksiä, jotka ovat itse kehittämiämme ja parhaisiin käytäntöihin perustuvia. Tarvittaessa täydennämme niitä kansainvälisellä osaamisella.

Perinteisen etänä tai paikan päällä tapahtuvan koulutuksen rinnalle olemme kehittäneet myös muita tapoja valmentaa ja oivalluttaa ihmisiä ymmärtämään uudella tavalla dataa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Eri oppimismetodien lisäksi käytämme oppimisessa erilaisia moduleja, joista asiakas voi joustavasti koota omaan tarpeeseensa ja tilanteeseensa sopivan kokonaisuuden.


Metodimme

1. Koulutus

Koulutuksessa harjoitellaan tai opitaan etukäteen määriteltyjä tietosisältöjä.

Koulutuksessakin käytämme erilaisia oivalluttavia ja tilannekohtaisia metodeja, mutta pääsääntöisesti toteutamme koulutuksen sisällöstä annettuja lupauksia, esimerkiksi SQL-koulutuksessa opitaan käyttämään SQL:aa ja mallinnuskoulutuksessa mallintamaan.

Valtaosa Hovin Data Business Schoolin tarjonnasta on perinteistä koulutusta joko paikan päällä tai etänä. Data Business Guiden artikkelit täydentävät koulun oppimissisältöjä.

2. Konsultointi

Hovi on vuosikymmeniä ollut organisaatioiden kysytty datakonsultti. Konsultoinnin kautta olemme saaneet kokemusta, näkemystä ja oppineet parhaita käytäntöjä, joita olemme pystyneet siirtämään eteenpäin koulutuksissamme.

 Konsultointi on organisaation auttamista asiantuntijuudella, jota omasta organisaatiosta ei löydy. Lisäksi ulkopuolisen asiantuntijan ajatukset voivat tuoda esiin erilaisia uusia näkökulmia. Konsultoinnin ja koulutuksen yhdistelmä on tehokas yhdistelmä, jolla saadaan nopeasti tuloksia erilaisissa organisaation muutostilanteissa.

3. Coaching

Coaching on tavoitteellinen prosessi, jossa coach auttaa asiakasta asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita kysymällä, kuuntelemalla, haastamalla rajoittavia uskomuksia ja auttamalla asiakasta tarkastelemaan eri vaihtoehtoja.

Käytämme koulutuksissamme monia coachingiin liittyviä elementtejä, joiden tarkoituksena on oivalluttaa ja haastaa. Etenkin johdolle suunnattujen koulutusten tavoitteena on uudistaa tiedon hyödyntämiseen liittyvää ajattelua ja ravistaa näkemään siihen liittyvät mahdollisuudet liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä.

4. Mentorointi

Coachingissa coach ei jaa kokemuksiaan, eikä tietämys käsiteltävästä aiheesta ole olennaista. Sen sijaan mentoroinnissa kokeneempi jakaa tietämystään mentoroitavalle. Mentori on yleensä käsiteltävän aiheen asiantuntija.

Mentorointi on tuhansien vuosien ajan käytössä ollutta toimintaa, jolla siirretään osaamista ja tietoa kokeneemmilta, yleensä myös vanhemmilta ammattilaisilta vähemmän kokeneille, yleensä nuoremmille uransa alkuvaiheissa oleville työntekijöille. Puhutaan myös hiljaisen tiedon välittämisestä.

Hovilla olemme käyttäneet mentorointia muun muassa johtajien dataan liittyvän strategisen ajattelun kehittämisessä. Mentorointi on oiva väline myös parhaiden käytäntöjen ja kokemusten siirtämiseen.

Asiakasorganisaation datajohto oli päättänyt luoda datastrategian, jolla oli tarkoitus viitoittaa tietä laajasti tulevaisuuteen. Tavoitteet olivat kunnianhimoiset ja niihin pääseminen edellytti koko organisaation ja ennen kaikkea johdon saamista mukaan sekä olemassa olevien ajattelu- ja toimintamallien muuttamista.

 Hovi oli työssä mukana konsulttina sparraamassa datatiimiä ja tuomassa työhön parhaiden käytäntöjen opetuksia. Lisäksi Hovin kokenut konsultti mentoroi yrityksen CDO:ta, joka oli vastuussa datastrategian rakentamisesta ja toteuttamisesta. Mentoroinnissa keskityttiin johtajan henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittämiseen muutostilanteessa.

 Työn tuloksena CDO onnistui voittamaan yrityksen koko johtoryhmän puolelleen uudenlaisen datavetoisen ajattelu- ja toimintatavan vetureiksi.  Lisäksi tehty datastrategiatyö siirtyi yrityksen päivitettävän yritysstrategian ytimeen ja sitä kautta kehittämään vahvasti yrityksen tietokulttuuria.

 Esimerkki kertoo, miten johtajia mentoroimalla pystytään parhaimmillaan vaikuttamaan koko työyhteisöön ja jopa yrityskulttuuriin. 

5. Mestari-kisälli -palvelu

Hovin mestari-kisälli -palvelu vie mentoroinnin tietämyksen ja tiedon siirtämisestä vielä pidemmälle: vahvasti käytäntöön ja uusien taitojen oppimiseen.

Keskiajalla syntyneessä mestari-kisälli työskentelyssä siirretään osaamista työntekijöiden välillä ja tehdään osaaminen näkyväksi. Hovin asiantuntija ohjaa mestarin esimerkillään asiakasyrityksen työntekijöitä, kisällejä, uusissa tai vaativammissa työtehtävissä.

Malli on siis eräänlainen konsultoinnin ja mentoroinnin yhdistelmä ja se on saanut innostuneen vastaanoton asiakasyrityksissämme.

Finanssialalla toimiva yritys otti Hovin kokeneen konsultin, mestarin, kehittämään yrityksen tietovarastointia mestari-kisällä -toimintatavan avulla.

Mallinnukseen erikoistunut mestari koulutti ja sparrasi asiakasyrityksen työntekijöitä käytännön pilottihankkeissa ja siirsi heille  näin omaa mallinnusosaamistaan.

Käytännön taitojen siirtämisen lisäksi mestarilla oli työssään missio kehittää tietovarastointiin liittyvää ajattelutapaa yrityksessä niin että tietovarastotyö nähdään mallinnusvetoisena. Lisäksi mestari opetti kisällejään näkemään työssään kokonaisarkkitehtuurin merkityksen pitkällä aikavälillä ja isossa kuvassa.

Toisessa yritysesimerkissä mestari koulutti uuden tietovarastoarkkitehdin tehtäväänsä  ohjaamalla ja tukemalla tätä yrityksen käytännön töissä, muun muassa mallinnuksessa. Koska arkkitehti oli uudessa roolissa ilman aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, hänen kanssaan käytiin läpi myös tietoon ja tietovarastointiin liittyvää teoriaa.

Kysymyksiä esittämällä mestari varmisti tiedon perillemenon ja kannustamalla vahvisti uuden arkkitehdin ammatillista itsetuntoa. Mestarin työ oli tässä vaiheessa paljolti tukemista, validointia ja vahvistamista: ”Olet oikealla tiellä; pidä vaan kiinni tuosta”.


Data Business Schoolin toteutusvaihtoehtoja

Data Business Schoolissa yhdistyvät kaikki edellä kuvatut metodit ja siinä toteutusvaihtoehtoja on neljä: koulutuksen ja konsultoinnin yhdistelmä, oppimisprosessin rakentaminen ja toteuttaminen hyödyntäen eri koulutusten moduleita, avoin eri professioille laadittu koulutusohjelma sekä organisaation ”data- ja analytiikka -akatemian” ulkoistus.

Kaikille toteutustavoille yhteistä on systemaattinen ja pitkäjänteinen kumppanuus, jossa tietotyöalan parhaat käytännöt ja oppijaorganisaation tarpeet nivotaan saumattomasti yhteen.

1. Koululus ja konsultointi -kokonaispalvelu

Konsultoinnin yhdistäminen koulutukseen on luontevaa, kun organisaatiolla on selkeät tavoitteet, mitä niillä halutaan saavuttaa.

Koulutukseen voidaan yhdistää myös johdon mentorointia tai mestari-kisälli -palvelua perinteisen konsultoinnin lisäksi tai sijaan.

Eräässä organisaatiossa kehitettiin Data Governance -toimintamallia sekä siihen liittyviä IT-ammattilaisten ja liiketoiminta-asiantuntijoiden kyvykkyyksiä. Yhdessä asetetut tavoitteet saavutettiin yhdistämällä ihmisten henkilökohtainen tukeminen koko organisaation yhteisiin koulutuksiin ja työpajatyöskentelyyn.

2. Modulimanagement ja prosessin hallinta

Tässä vaihtoehdossa Data Business School ottaa kokonaisvastuun organisaation dataosaamisen kehittämisestä niin, että se hallitsee kompetenssikehittämisen prosessia.

Prosessista on tehty kevyt jakamalla se moduleihin, joita pystytään tarjoamaan joustavasti eri kohderyhmille. Tyypillisesti modulit ovat puolen päivän koulutuskokonaisuuksia eri ryhmille ja niistä voidaan rakentaa kunkin osallistujan oppimistarpeisiin sopiva paketti.

Tämä vaihtoehto palvelee erityisen hyvin esihenkilöiden, keskijohdon ja johdon osaamisen kehittämistarpeita, koska se on kevyt ja ketterä tapa kehittää osaamista askel kerrallaan, myötäillen tarpeiden ja kyvykkyyksien kasvua.

3.  Avoin Data Business School by Hovi

Hovin perinteiset avoimet koulutukset jatkuvat myös Data Business Schoolin puitteissa. Avoimiin opinto-ohjelmiin voi ilmoittautua kuka tahansa ja ne kattavat tietotyön kaikki ammattiryhmät: data-ammattilaiset, liiketoiminta-asiantuntijat, hankkeiden vetäjät sekä esihenkilöt ja johdon niin tietohallinnossa kuin liiketoiminnassa.

Organisaation toimintaympäristö muuttui oleellisesti ja sen koko data- ja analytiikkatiimi tarvitsi muutoksen myötä oman osaamisensa päivittämistä. Tiimi vastasi uusiin tarpeisiin suorittamalla tietovarasto-osaajan valmennusohjelman, joka rytmitettiin puolen vuoden aikana osaksi organisaation muutosprosessia.

4.   Yrityskohtainen Data Business School by Hovi

Kun organisaatio haluaa kehittää laajasti datakyvykkyyksiä, on sillä mahdollisuus toteuttaa kanssamme juuri sen tarpeisiin rakennettu Data Business School.

Yrityskohtainen toteutus voi koostua valmiista koulutusohjelmista tai kyseiselle organisaatiolle erityisesti räätälöidyistä kurssikokonaisuuksista tai -moduleista.

Organisaatiokohtaisessa lähestymistavassa voidaan ottaa huomioon sekä yksikön tietotyön maturiteetti että ihmisten erilainen henkilökohtainen lähtötaso. Näin voidaan edetä tiedon luku- ja kirjoitustaidosta aina tiedon kehittämis- ja luontitaitoihin.

Iso organisaatio tarvitsi ja halusi oman Data-akatemiansa, mutta sen oma aika ja panostukset eivät riittäneet tämän toiminnon pystyttämiseen. Valmiit koulutuskokonaisuudet muokattiin yrityksen organisaatiokulttuuriin sopiviksi ja toteutettiin niin, että niiden sisällöt istuivat yrityksen liiketoimintaympäristöön. 


Suso Kolesnik
Competence Lead
Data Business School by Hovi

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Datan ja tietotyön vuosi 2024: haaste organisaatiosi CIO:lle

Lue lisää

Data-ammattilaisen kymmenen askelta onnistuneeseen viestintään ja vuorovaikutukseen 

Lue lisää

Data Business School by Hovi käynnistyy

Lue lisää