Tietovarastoinnin auditoinnit

Kaikki organisaatiot, sekä julkinen että yksityinen puoli, investoivat nyt vahvasti datan hyödyntämiseen ja tietojohtamiseen.

Tyypillisiä tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi data-alusta-, tietovarasto-, Business Intelligence-, Datastrategia- sekä Data Governance/Masterdata projektit. Usein ensimmäisten hankkeiden jälkeen – tai ongelmien keskellä – organisaatiot pysähtyvät arvioimaan tuloksia ja miettimään kehitystoimia.

Analyysiin sisältyy usein:
ollaanko tehty oikeita asioita?
ollaanko tehty asioita teknisesti tai metodologisesti oikein?
osataanko kilpailuttaa hankkeita riittävät tehokkaasti?
onko toimittajariippumattomuus hallussa?
vastaako data-alustasta saatu hyöty siihen tehtyä investointeja?
onko toimintatavoissa kehittämistä?
onko alueen parhaat käytännöt huomioitu?

Ari Hovin konsultit ovat alan johtavia asiantuntijoita. Asiakkainamme ovat lähes kaikki top 30 yritykset sekä isoimmat julkishallinnon toimijat Suomessa.

Olemme toteuttaneet useita sekä laajojen kokonaisuuksien että kompaktien toteutusten auditointeja niin tehdyn työn laadun varmistamiseksi kuin haasteiden ratkaisemiseksi.

Voit lukea myös viimeisimmän blogimme aiheesta.

Tiedon laadun johtaminen ja huolto -auditointi

 

”Garbage in – Garbage out” on tuttua niin tietoa päätöksentekoon ja suunnitteluun käyttäville asiantuntijoille kuin johtajille sekä tietotuotantoa rakentaville IT-ammattilaisille. Tähän ansaan kuitenkin langetaan lähes poikkeuksetta ja korvaustoimet vasta kehitystyön loppuvaiheessa tulee kalliiksi ja saattaa pahimmillaan jopa vesittää koko kehityshankkeen. Tiedon laadun puutteet voivat toki tietojen syöttövaiheen lisäksi syntyä myös usein monimutkaisissa tiedon siirto ja muotoiluvaiheissa IT-toiminnon sisällä.

Tietojen laatu on aina liiketoiminta-asia. Tietojen laadusta huolehtiminen vaatii johtamista. Jotta liiketoiminnalla ja johdolla on mahdollisuus ottaa vastuu – ja valta – heille kuuluvista asioista, on IT:n pystyttävä keskustelemaan tiedon laadusta liiketoiminnan näkökulmasta ja kielellä. Muuten tiedon laatu jää usein IT-asiaksi, joka johtaa väistämättä epäonnistumiseen liiketoiminnalle hyödyllisten tietotuotteiden aikaansaamisessa.

Ari Hovi on vuosikymmeniä ollut auditoimassa ja konsultoimassa tiedon laatuun liittyviä asioita. Ari Hovin asiantuntijoilla itsellään on laaja käytännön kokemus liiketoiminta- ja IT-vastuusta asiakasorganisaatioissa, joissa tiedon laadun taso on ollut liiketoiminnan kannalta kriittistä.

Ari Hovin Tiedon laadun johtaminen ja huolto -auditointi on kokonaisvaltainen palvelu, jossa tiedon laatuun liittyvät työprosessit ja tekniset vaiheet auditoidaan verraten niitä alan parhaisiin käytäntöihin. Lopputuloksena syntyy konkreettinen kehittämissuunnitelma tiedon laadun kehittämiseksi aina tiedon syöttäjän käsistä tiedon käyttäjän työpöydälle.

Auditointi sisältää:

 

 

Tiedon käsittelyprosessi:

 • tiedon tuotanto (operatiivinen järjestelmä, tietovarasto, tietoallas, tietotuotteet)
 • tiedon muotoilu (raakadata, mallinnettu tieto, käytettävä tieto – ”pronssi-, hopea- ja kultakerrokset”)
 • tiedon käyttö (valmisraportit, omaehtoinen tiedon käyttö, analytiikka)

Tiedon laadunkäsittelyn:

 • tietotuotannon vaihe (kehitysvaihe, tuotanto)
 • ulottuvuudet (syntaktinen, semanttinen, pragmaattinen)
 • tiedon tyypit (ydintiedot/master data, tapahtumatiedot/transaktiodata, referenssitiedot ja metatiedot)

Tiedon laadun johtamisen

 • johdon osallisuus ja omistajuus
 • käytännön tietotyön johtaminen
 • teknisen toteutuksen ja laadunvalvonnan johtaminen (tiedon johtaminen)
 • tiedon tallentajien ”itsensä johtaminen”

Tiedon laadun huollon

 • liiketoiminnan tiedonhuoltotyö (tiedon oikeellisuus ja julkaisu, arjen valvonta ja päätöksenteko)
 • IT:n tiedonhuoltotyö (tiedon tekninen kulku, tiedon sisällön käsittely)
 • käyttäjien ”takaisinkytkentä” tiedon tallentamisesta tiedon käyttöön (ymmärrys, motivaatio, insentiivit ja ohjeet)
 • tiedon laadun huollossa käytettävät työkalut ja teknologiat

Ari Hovi toteuttaa auditoinnit aina räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaan. Mukana käytetään viitekehyksiä ja saat selkeän analyysin tilastasi suhteessa muihin saman kokoluokan toimijoihin. Teemme projekteja myös alihankintana liikkeenjohdon strategiakonsulttitaloille.

Auditointipalvelu toteutetaan yleensä 1-2 kuukauden aikana, jota edeltää huolellinen valmistelutyö asiakasorganisaation kanssa varaten tarvittavilta henkilöiltä riittävä aika auditointiprosessin toteuttamiseksi.

Auditointipalvelu on hyvä kohdistaa yhteen, keskeisimpään tietokokonaisuuteen jonka havaintojen, kehittämisehdotusten ja toimenpiteiden myötä asiakasorganisaatio voi itsenäisesti levittää toimivat käytännöt myös muille osa-alueilleen.

Mikäli haluat riippumattoman ja objektiivisen auditoinnin tietovarastoinnistasi tai tiedon laadusta ja sen hallinnasta, niin ota
yhteyttä.


Ota meihin yhteyttä!
[email protected]

CASE 1:

Julkishallinnon toimija on implementoinut Data Vault 2.0 pohjaisen tietovaraston. Alun jälkeen, halutaan selvittää, onko menty oikeaan suuntaan ja onko kehitys kestävällä pohjalla.Ari Hovi on Data Vault 2.0 kehittäjän Dan Linstedtin yhteistyökumppani ja sertifointipartneri. Siksi osaamme antaa objektiivisen mielipiteen tehdystä ratkaisusta.

CASE 2:

Iso pörssiyritys on investoinut data infrastruktuuriin, mutta liiketoiminta ei näe tuloksia omassa työssään.

Ari Hovin konsulttien erikoisalaa on auttaa asiakkaita saamaan liiketoimintahyöty irti data- alustoista ja auttaa asiakasta jalkauttamaan data-strategia läpi organisaation.

Tiedolla johtaminen

Strateginen datan johtamisen kehittäminen

Data tunnistetaan useimmissa organisaatioissa kriittiseksi resurssiksi ja omaisuuseräksi, josta on…

Lue lisää
Datan laatu

Tiedon laadun johtaminen ja huolto

Kurssi arvostelu
4/5
15 Arvostelijaa

Tämän kurssin keskiössä ovat dataprojektien ja organisaation tietotyön onnistumisen yksi…

Lue lisää
Datan hallinta

Tiedon omistajuus ja johtaminen

Onnistuneessa dataprojektissa harvoin itse tietotuote ratkaisee kehitystyön liiketoimintahyödyt. Tiedolle, tietotuotteille…

Lue lisää