Datastrategia

Datastrategia on useimmille organisaatioille paras tapa saada ylin johto ymmärtämään datan merkitys liiketoiminnalle, siksi sen tekemiseen kannattaa käyttää aikaa ja osallistaa työhön johtoa ja käyttäjiä mahdollisimman laajalti.

Datastrategia lähtee aina organisaation liiketoimintastrategiasta ja sen tavoitteista. Tarkasteltaviksi tulevat esimerkiksi:

  • tietovarannot ja niiden merkitys liiketoiminnoille
  • tiedon omistajuus ja tietotyön roolitukset
  • tietotyön keskeiset periaatteet ja arvot
  • tietotyön maturiteetti ja mittarit
  • tietokulttuurin tila: työtavat- ja välineet sekä kompetenssit suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja mittareihin

Oleellista datastrategiatyössä on säilyttää koko ajan ylätason ja liiketoiminnan näkökulma ja muistaa, että datastrategia toteutuu ihmisten kautta. Viestintä ja johtaminen ovat avainroolissa.

Suosituksemme on, että datastrategiaprosessin vetovastuu on asiakasorganisaation käsissä ja me konsultteina olemme mukana tuomassa prosessiin ulkopuolista näkökulmaa: sparrausta ja kyseenalaistamista, mutta myös kokemusta hyvistä käytännöistä, toimintatavoista  ja työvälineistä.

Tällä lähestymistavalla prosessissa kertyvät osaaminen ja tieto jäävät organisaation omiksi voimavaroiksi, joiden avulla strategiaa pystytään pitämään elävänä säännöllisin päivityksin.

Tyypillinen asiakastarina 1:

Suuryrityksen tuore toimitusjohtaja uudistaa yhtiön strategian, jossa hajautetusta liiketoimintamallista siirrytään keskitetympään.

Muutosta tukemaan tarvitaan uusi datastrategia, jossa  painottuvat erityisesti liiketoimintojen yhteiset tietovarannot ja niiden hyödyntäminen sekä tiedon omistajuus ja roolitukset keskitetyssä mallissa.

Koska datan johtaminen on uuden toimitusjohtajan ykkösprioriteettejä, luodaan myös kehitysohjelma tietojohtamisen ja -kulttuurin maturiteettitason nostamiseksi sekä toimintaa ohjaavat periaatteet (”toimitusjohtajan datateesit”).

Tyypillinen asiakastarina 2:

Suuri julkisen puolen terveydenhuollon organisaatio päivittää strategiansa vastaamaan hyvinvointialueuudistusta. Samalla on luontevaa synnyttää organisaatiolle datastrategia, joka priorisoi tulevaisuuden haasteet ja antaa puitteet jo tehdylle työlle.

Datastrategia on tässä tapauksessa myös keskeinen viestintäväline, jolla pystytään kuvaamaan ylimmälle johdolle, mikä merkitys datalla on koko organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Datastrategiasta pystytään johtamaan konkreettinen tietotyön toimenpidesuunnitelma, jolla strategisia tavoitteita viedään käytäntöön parin seuraavan vuoden aikana.

Autamme mielellään

Olemme tarvittaessa mukana asiakkaamme datastrategiaprosessin kaikissa vaiheissa alkaen nykytilan kartoituksesta ja analysoinnista strategiasuunnitelman luomiseen, strategian jalkauttamiseen ja viestimiseen sekä kompetenssien kehittämiseen koulutusten kautta.

Lue myös viimeisin blogimme aiheesta.

Ota meihin yhteyttä!
[email protected]